การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
7ps คืออะไร และ มีอะไรบ้าง

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

7ps
เเชร์ :

7ps คืออะไร

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่ทุกธุรกิจต้องทำความเข้าใจก็คือ 7Ps หรือ Marketing Mix นั่นเอง 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเฟรมเวิร์กที่สำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสินค้าหรือบริการ โดยส่วนใหญ่จะนำองค์ประกอบนี้มาใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด ซึ่ง 7Ps จะมีข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้

7ps มีอะไรบ้าง

7ps มีอะไรบ้าง

 • Product (ผลิตภัณฑ์)

สิ่งที่บริษัท หรือธุรกิจเสนอให้กับลูกค้า เป็นสินค้า หรือบริการที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 • Price (ราคา)

ราคาที่กำหนดสำหรับสินค้า หรือบริการ เป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสมในการแข่งขันและสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า

 • Place (ที่ตั้งหรือการจัดจำหน่าย)

วิธีการที่สินค้า หรือบริการจะถูกจัดจำหน่ายและส่งถึงลูกค้า ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งร้านค้าและช่องทางการจำหน่ายออนไลน์

 • Promotion (การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)

กิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความสนใจให้กับสินค้า หรือบริการ ซึ่งสามารถเป็นการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ 

รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด หรือโปรโมชั่นได้ด้วย

 • People (บุคคล)

ผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า 

เช่น พนักงาน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจสินค้าหรือบริการ

 • Process (กระบวนการ)

กระบวนการ หรือวิธีการที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ การจัดการกระบวนการอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้บริการมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

 • Physical evidence (หลักฐานทางกายภาพ)

หลักฐานที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า 

เช่น อาคาร หรือสถานที่ที่ให้บริการ การออกแบบบรรยากาศ หรือการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การวางแผนสำหรับการใช้ 7Ps จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเป็นระบบ โดยที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของตลาดและให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

เทคนิค 7ps

เทคนิคการนำ 7ps ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ มีอะไรบ้าง

เมื่อรู้ถึงปัจจัยในด้านต่างๆ ของ การใช้ 7Ps กันไปแล้ว คราวนี้มาดูในเรื่องของ เทคนิคการนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจกันบ้าง ว่าจะมีวิธีการใดที่ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด 

เช่น การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

 • การกำหนดราคาที่เหมาะสม

วิเคราะห์การตลาดและค้นคว้าข้อมูล เพื่อให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด 

รวมไปถึงเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและบริษัทได้อย่างเหมาะสม

 • การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในตลาด จะช่วยทำให้เกิดการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

เช่น การเริ่มใช้การจัดจำหน่ายออนไลน์เพิ่มเติม หรือการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ตลาดที่มีศักยภาพ

 • การสร้างกิจกรรมโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผนกิจกรรมโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

เช่น การใช้โฆษณาทางโซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

 • การพัฒนาบุคลากร

การเติบโตของธุรกิจต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 • การปรับปรุงกระบวนการ

การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยทำให้การให้บริการหรือการผลิตสินค้ามีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้กับลูกค้า 

เช่น การออกแบบภาพลักษณ์ของร้านหรือสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำและความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว

การนำเทคนิคการใช้ 7Ps ไปใช้ต่อยอดธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

7ps มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

การใช้โมเดล 7Ps มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ เพราะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมตลาดได้อย่างมีระบบ รวมไปถึงยังก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีให้กับความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีความสำคัญในอีกหลายๆ ด้านด้วยกัน ดังนี้ 

 • การปรับปรุงการเสนอสินค้าหรือบริการ

การที่ธุรกิจสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

 • การกำหนดราคาที่เหมาะสม

การวางแผนและกำหนดราคาที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและราคาของตลาด โดยที่ยังสามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 • การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม

การที่ธุรกิจสามารถเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 • การสร้างการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม

การวางแผนและดำเนินการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มการรับรู้และความสนใจในสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วย

 • การพัฒนาบุคลากร

การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ จะช่วยเพิ่มคุณภาพของบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • การปรับปรุงกระบวนการ

การที่ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว

 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้กับลูกค้า จะช่วยสร้างความผูกพันและความภักดีในธุรกิจ 

อีกทั้งยังช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาวได้อีกด้วย

การใช้โมเดล 7Ps เข้ามาช่วยวางแผนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ จะช่วยทำให้เกิดการวางแผนและดำเนินกิจกรรมตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 

หากในตอนนี้ธุรกิจของคุณกำลังคิดวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ยังไม่มีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ สามารถติดต่อทีมงาน Enterblueprint ของเราเข้ามาได้เลย บริษัทของเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการคุณทุกเวลา 


หากคุณสนใจบริการของเราสามารถติดต่อได้ที่

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐛𝐥𝐮𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐜𝗼., 𝐋𝐭𝐝

บริษัท เอ็นเตอร์ บลูพรินท์ จำกัด

บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

Line@ : Enterblueprint

Facebook : Enterblueprint

E-mail : [email protected]

Services

Line Enterblueprint

 

 

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo