การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
b2b คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

B2B
เเชร์ :

B2B คือ

ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมีลักษณะการซื้อ-ขายในรูปแบบ B2B หรือ Business-to-Business ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับองค์กร 

ในลักษณะของรูปแบบการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดให้ได้ผลกำไรในระยะยาว 

ยกตัวอย่าง เช่น การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ เป็นต้น 

การทำธุรกิจแบบ B2B จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการทำธุรกิจแบบ Business-to-Consumer (B2C) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า หรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรง โดยจะมีการดำเนินธุรกิจและรูปแบบทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป

ธุรกิจแบบ b2b มีอะไรบ้าง

ธุรกิจแบบ b2b มีอะไรบ้าง

ธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) ในปัจจุบันนี้ มีหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจและวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ ดังนี้

 • การค้าส่ง (Wholesale)

ธุรกิจที่ซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายและขายต่อให้กับธุรกิจอื่น ๆ โดยทั่วไปจะเป็นการขายในปริมาณที่มากกว่าการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

 • การจัดจำหน่าย (Distribution)

ธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการให้แก่ธุรกิจอื่น ๆ โดยจะเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จากผู้ผลิตหรือจากบริษัทใหญ่

 • การผลิตต่อคำสั่งซื้อ (Contract Manufacturing)

ธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ผลิตในโรงงานของตนเอง หรือใช้บริการจากโรงงานผลิตอื่นก็ได้

 • การบริการทางธุรกิจ (Business Services)

ธุรกิจที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น บริการทางการเงิน, บริการที่ปรึกษา, บริการโฆษณา, การจัดการธุรกิจ, และอื่น ๆ แก่องค์กร หรือบริษัท

 • การเช่าหรือให้บริการทรัพยากร (Resource Leasing or Service Provision)

ธุรกิจที่ให้บริการหรือเช่าทรัพยากรต่าง ๆ เช่น โครงข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบบริหารจัดการ, หรือบริการคลังสินค้า ให้แก่ธุรกิจอื่น ๆ

 • การขายซอฟต์แวร์ (Software Sales)

ธุรกิจที่ขายซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันให้กับธุรกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กร หรือธุรกิจขนาดใหญ่

 • การขายเทคโนโลยี (Technology Sales)

ธุรกิจที่ขายเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้กับธุรกิจอื่น ๆ เช่น การขายอุปกรณ์เครือข่าย, การขายโซลูชันซอฟต์แวร์ หรือการให้บริการด้านความปลอดภัย

ธุรกิจแบบ B2B มีความสำคัญมากในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและมีความซับซ้อนในกระบวนการขายทางการตลาดค่อนข้างมาก 

เนื่องจากเกิดการต่อรองราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากกว่าการทำธุรกิจแบบ Business-to-Consumer (B2C)

ธุรกิจแบบ b2b มีข้อดีอย่างไร 

ธุรกิจแบบ b2b มีข้อดีอย่างไร

การทำธุรกิจในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) มีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้ธุรกิจรูปแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ในตลาดยุคปัจจุบัน ดังนี้

 • มีโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้น

ธุรกิจ B2B มีโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายออกไปได้กว้างมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ระดับองค์กรได้ ซึ่งทำให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในการสร้างรายได้ที่สูงมากขึ้น

 • การซื้อขายในปริมาณที่มาก

ธุรกิจ B2B มีการซื้อขายในปริมาณที่มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจ B2C ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้น

 • ความร่วมมือระยะยาว

การทำธุรกิจ B2B มักจะมีลูกค้าที่มีความต้องการสินค้า หรือบริการในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าได้ดีมากขึ้น

 • โอกาสในการพัฒนาสินค้า

การทำธุรกิจ B2B ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้าโดยตรง โดยการร่วมมือกันในการวิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น

ธุรกิจ B2B สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างฐานลูกค้าและการเจริญเติบโตของธุรกิจ

 • การเจริญเติบโตทางธุรกิจ

การทำธุรกิจ B2B มีโอกาสที่จะสามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเติบโตพร้อมกันกับลูกค้าได้

b2b มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการดำเนินธุรกิจแบบ b2b มีขั้นตอนอย่างไร

การดำเนินธุรกิจแบบ B2B นั้นมีขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการทำธุรกิจอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนหลักในการดำเนินธุรกิจแบบ B2B นั้นจะมีดังนี้

 • การวางแผนและการวิเคราะห์ตลาด

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ B2B คุณควรทำการวางแผนและการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

 • การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและมีประโยชน์กับลูกค้าในธุรกิจ B2B

 • การตลาดและการขาย

การสร้างและดูแลกลุ่มลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น การโฆษณา, การโปรโมทผลิตภัณฑ์ หรือบริการ, การส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่

 • การเสนอราคาและการต่อรอง

การจัดเตรียมเสนอราคา และเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการต่อรอง เพื่อทำการขายกับลูกค้า B2B

 • การสร้างความน่าเชื่อถือและความร่วมมือ

การสร้างความน่าเชื่อถือและความร่วมมือกับลูกค้า โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการ 

 • การจัดส่งและการบริการหลังการขาย

การจัดส่งสินค้า หรือบริการตามที่ได้ตกลงและการให้บริการหลังการขาย เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า 

 • การบริหารจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ B2B โดยการติดตามผลการขาย การจัดการความเสี่ยง, การบริหารจัดการทรัพยากร และการวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรให้ดีขึ้น

การดำเนินธุรกิจแบบ B2B เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสำเร็จและความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณ 

ซึ่งถ้าหากในตอนนี้คุณเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องการคำแนะนำ และมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถติดต่อ Enterblueprint ของเราเข้ามาได้ทุกเวลา เรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน 


หากคุณสนใจบริการของเราสามารถติดต่อได้ที่

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐛𝐥𝐮𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐜𝗼., 𝐋𝐭𝐝

บริษัท เอ็นเตอร์ บลูพรินท์ จำกัด

บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

Line@ : Enterblueprint

Facebook : Enterblueprint

E-mail : [email protected]

Services

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo