การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
pest model คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

pest model
เเชร์ :

Pest Model คือ

pest model คือ การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกรวมเข้าด้วยกัน

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ PEST Analysis เพื่อนำข้อมูลในด้านต่างๆ เข้ามาทำการวิเคราะห์และวางแผนสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการทำให้ธุรกิจสินค้าหรือบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด

วิเคราะห์ Pest Analysis 

ทำความรู้จักหลักการวิเคราะห์ Pest Analysis 

PEST Analysis คือ เครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้และมีผลต่อธุรกิจสินค้าหรือบริการ โดยเครื่องมือนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยประกอบทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือธุรกิจของเรา

คำว่า PEST นั้น เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า Political การเมือง, Economic เศรษฐกิจ, Social สังคม, และ Technological เทคโนโลยี การวิเคราะห์ PEST Analysis จะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจได้ดีขึ้น โดยการวิเคราะห์ในด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, และเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น จะเป็นการบ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์รูปแบบไหนของธุรกิจ?

สำหรับการวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นวิธีการวิเคราะห์ในส่วนของธุรกิจสินค้า หรือบริการ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้

 • Political ปัจจัยทางด้านการเมือง 

ปัจจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองหรือนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงกฎหมายในประเทศ จะส่งผลต่อธุรกิจสินค้าหรือบริการโดยตรง ดังนั้นการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงิน นโยบายทางการค้าหรือนโยบายทางการลงทุนก็ตาม การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมืองในด้านต่างๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ธุรกิจยังต้องดำเนินกิจการอยู่และช่วยทำให้การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • Economic ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

ปัจจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน การเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ของประชากร หรือต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการลงทุนในธุรกิจโดยตรง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงโอกาสในระยะยาวในการดำเนินกิจการ เพราะเป็นการวัดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ GDP และ GNP ซึ่งอัตราการเติบโตที่สูงกว่า จะหมายถึงมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการในการซื้อขายสูงขึ้น ธุรกิจก็จะมีโอกาสเพิ่มการผลิตและกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 • Social ปัจจัยทางด้านสังคม

ปัจจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และนิสัยของคนในประเทศ ส่งผลต่อการตลาด การตัดสินใจของผู้บริโภค รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและปรับตัวตามพฤติกรรมของตลาดและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถพัฒนาแผนการตลาดและกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการ ของสถานการณ์ทางสังคมในขณะนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Technological ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี

ปัจจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมต่างๆ จะช่วยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจทราบถึงโอกาสและความท้าทายที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

เทคนิคการวิเคราะห์ pest model ทำอย่างไร?

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ PEST Model นั้น มีขั้นตอนหลักๆ ที่นักวิเคราะห์จะต้องทำเพื่อทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยในด้านการเมือง , เศรษฐกิจ , สังคม , และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อธุรกิจสินค้า หรือบริการ เข้ามาทำการวิเคราะห์ ดังนี้

 • รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, และเทคโนโลยีที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยทำการสำรวจจากข่าว, รายงานวิจัย, หรือเอกสารต่างๆ ทางการเมือง รวมไปถึงทางด้านธุรกิจจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีมากขึ้น

 • แยกประเด็นสำคัญ

พิจารณาปัญหา หรือโอกาสสำคัญต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เข้ามาทำการวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นที่อาจมีผลต่อธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ Political ปัจจัยทางด้านการเมือง

วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการเมืองที่อาจมีผลต่อธุรกิจ เช่น นโยบายภาษี, การกำกับดูแล, และการเมืองระดับประเทศหรือระดับโลก

 • การวิเคราะห์ Economic ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

ศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเฟ้อ, การเติบโตของ GDP, และความสามารถในการซื้อ

 • การวิเคราะห์ Social ปัจจัยทางด้านสังคม

สำรวจปัจจัยทางด้านสังคมที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า, พฤติกรรมการซื้อ, และความต้องการของตลาด

 • การวิเคราะห์ Technological ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี

ตรวจสอบแนวโน้มการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อธุรกิจ เช่น นวัตกรรม, การพัฒนาเทคโนโลยี, และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 • สรุปและวิเคราะห์ผล 

รวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด และทำการสรุป วิเคราะห์ผลที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินค้า หรือบริการที่จะได้รับ

หลักการวิเคราะห์ PEST Model เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถเข้าใจและเตรียมตัวรับมือในการตัดสินใจวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงยังช่วยทำให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อดีของการวิเคราะห์ pest model

ข้อดีของการวิเคราะห์ pest model มีอะไรบ้าง

การวิเคราะห์ PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ ซึ่งมีข้อดี หลายเรื่องด้วยกันดังนี้

 • เข้าใจง่าย

PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ใครก็ทำได้ สามารถใช้สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่หรือใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล

ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล และสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

 • คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต

ช่วยให้รู้แนวโน้มของปัจจัยภายนอก ทำให้องค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

การวิเคราะห์ PEST Model มีประโยชน์ในด้านปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์ที่ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยง และช่วยให้ธุรกิจปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังต้องการที่ปรึกษาเพื่อเข้ามาช่วยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ติดต่อทีมงาน Enterblueprint ของเราได้ทุกเวลา เรา รับทำการตลาดออนไลน์ และ รับทำ seo มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจของคุณ และพร้อมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ pest model

 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาษี ที่มีผลต่อต้นทุนทางธุรกิจ หรือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ที่มีผลในเรื่องของการส่งออกและนำเข้าสินค้า และอื่นๆ อีกหลายด้าน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่มากก็น้อย การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมืองเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ PEST Analysis เพราะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เป็นเรื่องที่สำคัญในการวางแผนและปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของตลาด การนำเทคนิคการวิเคราะห์ PEST Analysis เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจจะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

 • นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีมีผลต่อธุรกิจในด้านการปรับตัว , การสร้างโอกาสใหม่ , และการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของลูกค้า เพราะสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อเรา คลิก

contact icon

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo