การ วางแผน ธุรกิจ

Blogs

BLOGs
link backlink
SWOT Analysis คืออะไร

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

SWOT Analysis
เเชร์ :

SWOT Analysis

SWOT Analysis คืออะไร

SWOT Analysis หรือ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ซึ่ง SWOT นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนและประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อองค์กรหรือโครงการของธุรกิจ โดยแบ่งปัจจัยของ SWOT แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

SWOT Analysis คืออะไร

  1. Strengths (จุดแข็ง)

Strengths (จุดแข็ง) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของจุดเด่นภายในองค์กร รวมไปถึงปัจจัยความสามารถพิเศษของธุรกิจ หรือทรัพยากรที่มีค่าสำหรับธุรกิจ เช่น ความชำนาญของพนักงาน การผลิตที่มีคุณภาพสูง และแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

  1. Weaknesses (จุดอ่อน)

Weaknesses (จุดอ่อน) คือ การวิเคราะห์จุดอ่อนของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรของคุณขาดความสามารถหรือทรัพยากรที่จำเป็น และอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือข้อจำกัดได้ 

เช่น ความขาดแคลนของทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือความขาดแคลนในการเงิน เป็นต้น

  1. Opportunities (โอกาส)

Opportunities (โอกาส) คือ ข้อดีของปัจจัยภายนอกที่อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือประสิทธิภาพในอนาคต อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด แนวโน้มใหม่ ๆ  รวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ 

เช่น ความเจริญรุ่งเรืองของตลาดในต่างประเทศ การเปลี่ยนแนวโน้มของความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

  1. Threats (อุปสรรค)

Threats (อุปสรรค) คือ ปัจจัยภายนอกที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความเสี่ยงต่อองค์กร เช่น การแข่งขันของการตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เป็นต้น

ข้อดีของการวิเคราะห์ SWOT

ข้อดีของการวิเคราะห์ SWOT ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT จะเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถรับรู้และนำเอาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มาประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจได้ 

โดยเจ้าของธุรกิจหรือฝ่ายการตลาดสามารถใช้ความรู้จากการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้ข้อดี จุดเด่นขององค์กร เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับอุปสรรคและใช้โอกาสในอนาคต

การวิเคราะห์ SWOT มักจะนำไปสู่การวางแผนต่อไป เพื่อให้ธุรกิจได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการจัดการและปรับปรุงองค์กรหรือโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์

กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ คือ การอ้างอิงตามข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและยุทธศาสตร์ที่จะนำองค์กรหรือโครงการไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

  1. การแก้ไขจุดอ่อน (Weaknesses)

การแก้ไขจุดอ่อน (Weaknesses) คือ การที่คุณพยายามแก้ไขหรือปรับปรุงด้านที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ เป็นต้น

  1. การใช้จุดแข็ง (Strengths) 

การใช้จุดแข็ง (Strengths)  เป็นการใช้จุดเด่นขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาด อาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ๆ หรือการสร้างแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

  1. การปรับตัวเข้ากับโอกาส (Opportunities)

การปรับตัวเข้ากับโอกาส (Opportunities) คือ นำโอกาสที่เกิดขึ้นในตลาดมาใช้ประโยชน์ เช่น การเข้าสู่ตลาดใหม่ การขยายตลาด เป็นต้น

  1. การจัดการกับอุปสรรค (Threats)

การจัดการกับอุปสรรค (Threats) คือ การวางแผนและดำเนินการเพื่อรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันหรือการจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรนั่นเอง

  1. การติดตามและประเมินผล

การติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์และการดำเนินการที่ได้วางไว้ ประเมินผลและปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนด

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้องค์กรหรือโครงการสามารถนำข้อมูลที่สรุปได้จากการวิเคราะห์เข้าสู่การดำเนินการในทิศทางที่เหมาะสม ช่วยในการตัดสินใจและการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

ติดต่อเรา ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความล่าสุด
Enterblueprint Logo